Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie modelu

Import modelu

Model importujeme do pôvodného modelu vzorového projektu.

Koordinácia modelu

Pôvodný model vymažeme a zachováme len nový. V prípade, že chceme spraviť kompozíciu viacerých prvkov modelu, tak importujeme aj ďalšie dielce a pospájame ich polohovaním.

Model umiestnime do stredu súradnicového systému v osi X a Y.

Z pohľadu umiestnenia vo výške osi Z položíme model ako keby ležal na stole. V prípade prípravku počítame so skutočnou výškou v prípravku.

Vytvorenie kriviek (projekcia)

Nástrojmi kreslenia vytvoríme krivky pre projekciu a pomocou ich vlastností ich prispôsobíme.

Vyplnenie tvaru:

Poloha krivky voči súradnicovej nule rozloženia (layout) a modelu v ňom:

Vytvorenie kriviek (Inšpekcia)

Kliknutím na objekt krivky rozbalíte menu pravým tlačidlom a vyberiete Extrahovať na Región.
Ďalej zvolíte voľbu konvertovať v prípade, že nechcete zachovať pôvodnú projekčnú krivku a zvolíte kameru Hikrobot.

Ostatné prvky CAD

Undo

Kreslenie voľnou rukou

Redo

Vloženie textu

Posúvanie objektov

Nastavenie východiskovej farby objektov

Výber objektov

Vkladanie iných objektov ako obrázok, model, layout, video...

Posúvanie scény

Zobraziť / skryť objekt

Priblíženie scény kurzorom

Uzamknúť polohovanie objektu

Rotácia scény

Duplikovať / Vymazať objekt

Nástroje kreslenia

Voľba možnosti pohľadu na scénu

Práca s objektami CAD

Schovať / zobraziť všetky objekty

Aktivovaná projekcia procedurálneho kroku (zobrazené len objekty použité v procedúre)

Filtrovať objekty podľa parametrov

Každý objekt je možné zatriediť do vrstiev

Zobrazenie, v ktorom kroku je krivka použitá

Možnosť parametrizácie obrázka

Jas

Jas obrázka

Alfa kanál

Orezávanie pozadia

Rozmazania obrázka

Aby nebol rozpoznateľný a zameniteľný kamerou

Farba

Potlačenie farebného kanála obrázka

Vlastnosti obrazu

Originálny

RGB obraz

Filter

Zobrazenie predspracovania filtrácie

Hrany

Zobrazenie predspracovania hrán

Báza

Zobrazenie koordinačného systému objektu

Kľúčové body

Zobrazenie kľúčových bodov detekcie, vizualizácia generovaného „template“ a jeho zhody s objektom v obraze

3D model

Zobrazenie nájdenej polohy 3D modelu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.