Skip to main content
Skip table of contents

Výstražné symboly

Laserové zariadenie, nebezpečenstvo poškodenia zraku

Iné nebezpečenstvo, nebezpečenstvo – nitovací systém

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom

Nehas vodou ani penovými hasiacimi prístrojmi!

Používaj ochranné pracovné pomôcky!

Vypni v nebezpečenstve!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.