Skip to main content
Skip table of contents

Návod na obsluhu pracoviska ADMIN4.0 - SmartRivet v1.1

Predslov

Projekt SmartVision A22027 (Pracovisko 1, Pracovisko 2) – je definovaný ako pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly nitovania hliníkových dielov, za účelom dodržania najvyššej požadovanej kvality jednotlivých pracovných úkonov a dodržania procesu výroby. Obe pracoviská sú si podobné ako aj po stránke hardvéru, tak aj po stránke softvéru a princípu fungovania, až na menšie odlišnosti. Preto tento návod slúži pre obe pracoviská súčasne. Všetky predpisy a návody tohto dokumentu platia rovnako pre Pracovisko 1 a tak aj pre Pracovisko 2 (ďalej v texte už len ako „zariadenie“). Z konštrukčného hľadiska je projekt postavený na základe konštrukčných profilov a dielov ITEM.

Systém pozostáva z nasledujúcich hlavných HW častí:

  • vision systém - súbor kamier (2D, 3D) , vision osvetlenie

  • projekcia – projektory (zobrazovacie jednotky) Render4 Wide

  • nitovací systém – RIVIT CONTROLRIV 4.0

Ovládanie celého procesu je zabezpečené softvérovým prostredím ADMIN4.0.

Elektrické napájanie celého zariadenia je zabezpečené z NN rozvádzača s označením 20QP1.

Zásobovanie stlačeným vzduchom je zabezpečené z hlavného rozvodu stlačeného vzduchu cez úpravu vzduchu na oboch pracoviskách zvlášť (UV1, UV2).

Tento návod na obsluhu Vám má uľahčiť zariadenie spoznať a používať v súlade s určením.
Návod na obsluhu obsahuje dôležité pokyny pre bezpečný, správny chod zariadenia.

Dodržiavanie týchto pokynov pomôže eliminovať nebezpečenstvá, znížiť náklady na opravy a prestoje a zvýšiť spoľahlivosť a životnosť celého zariadenia.

Pred prvým uvedením do prevádzky preto dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu! Obsluha musí byť zaškolená a poučená pre prácu na zariadení.

UPOZORNENIE:
Svojvoľné prestavby a zmeny na zariadení sú zakázané! Používať sa smú len diely uvoľnené výrobcom!

Zakázané úkony na zariadení, ktoré môžu mať za následok ublíženie na zdraví:

  • nikdy nevyradzovať bezpečnostné prvky z prevádzky

  • zákaz demontáže ochranných krytov počas prevádzky

  • zákaz užívania potravín na pracovisku

  • zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom na pracovisku

  • neuvádzať zariadenie do prevádzky bez funkčných bezpečnostných prvkov

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.