Skip to main content
Skip table of contents

Vyradenie z prevádzky a likvidácia zariadenia

Upozornenie

V prípade, že zariadenie dosiahlo koniec svojej životnosti, treba sa postarať pri jeho demontáži o jeho bezpečnú a odbornú likvidáciu, predovšetkým dielov alebo látok škodlivých pre životné prostredie. Sem patria o. i. mazacie prostriedky, oleje, umelé hmoty, batérie.

Likvidácia zariadenia (tiež častí zariadenia, prevádzkových látok) sa riadi miestnymi platnými predpismi týkajúcimi sa likvidácie, ako aj zákonmi o ochrane životného prostredia v krajine prevádzkovateľa zariadenia.

Činnosti spojené s vyradením z prevádzky a demontážou treba zveriť odbornému personálu, s potrebnými mechanickými a elektrickými zručnosťami, prípadne poverte likvidáciou zariadenia certifikovanú firmu.

Pri vyradení z prevádzky a likvidácií zariadenia dodržujte bezpečnostné predpisy, normy a príslušné zákony danej krajiny.

Pri likvidácií zariadenia sa musia dodržať nasledovné opatrenia:

  • pripravte dostatočný voľný priestor bez prekážok k demontáži zariadenia, aby bolo možné vykonať demontáž bezpečne.

  • odpojiť zariadenie od zdroja stlačeného vzduchu a zbaviť zariadenie zvyškového tlaku v pneumatickom systéme.

  • odpojiť zariadenie od všetkých elektrických zdrojov, prívodov (elektrické napájanie, komunikačné vedenia). Pri práci s elektrickými komponentami postupujte v súlade s normami a predpismi danej krajiny.

  • demontujte všetky napájacie vedenia a zdroje energii a demontujte všetky rozvodné vedenia

  • demontujte všetky zariadenia a demontovateľné časti konštrukcie.

Na demontovaných častiach nemôžu byť horľavé látky, alebo životu nebezpečné látky. Rozdeľte materiály podľa typu triedenia pre likvidáciu (kovový odpad, plasty, batérie, elektrické komponenty, atď.) v súlade s platnou legislatívou v danej krajine, kde bolo zariadenie inštalované. Vytriedené materiály odovzdajte na príslušné zberné miesta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.