Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a správa zariadenia

Údržbárske práce môže vykonávať len vyškolený odborný personál. Pri akejkoľvek údržbárskej práci musí byť Hlavný vypínač vo vypnutej polohe "0" a zabezpečený uzamknutím v tejto polohe visiacim zámkom. Súčasne sa na pracovisko (na viditeľnom mieste, v blízkosti monitora, resp. rozvádzača) umiestni informačná tabuľka, ktorá informuje o prebiehajúcej údržbe alebo servise.

Nebezpečenstvo poranenia pri prácach nad výškou tela

Pri prácach na vyššie položených miestach zariadenia hrozí nebezpečenstvo pádu. Používajte pomôcky na výstup a pracovné plošiny vhodné z hľadiska bezpečnosti a predpisov prevádzkovateľa. Ako pomôcky na výstup nepoužívajte časti zariadenia.

Preventívna údržba

Preventívne údržbárske práce sú práce, vďaka ktorým sa zvyšuje použiteľnosť stroja, skôr ako vzniknú výpadky. Tieto práce musia byť vykonávané pravidelne:

 • kontrola chodu zariadenia – denne

 • pravidelná kontrola konštrukčných dielov a včasná výmena konštrukčných dielov – denne

 • pravidelná kontrola a dotiahnutie skrutkových spojov – denne

 • pravidelná kontrola elektrických káblových vedení – denne

 • pravidelná kontrola stavu pneumatických zariadení a vedení – denne

 • pravidelná kontrola stavu a funkčnosti bezpečnostných prvkov na zariadení – denne

 • pravidelná kontrola ovládacích prvkov na zariadení – denne

 • pravidelná kontrola stavu elektrického rozvádzača – denne

Údržbárske práce po zastavení stroja (oprava)

Pri zastavení stroja je potrebné zistiť príčinu na základe symptómov. Skôr ako začnete s týmito prácami, musia byť dodržané príslušné predpisy pre údržbárske práce.

POZOR!  Údržbárske práce smie vykonať len odborný personál.

Pri rozsiahlejších údržbárskych prácach je potrebné zabezpečiť vhodné pracovné vybavenie (pri prácach vo výške sa treba riadiť podľa platnej smernice prevádzkovateľa.

Najdôležitejšie body pre údržbu

 • Skontrolujte a v prípade potreby dotiahnite skrutky a skrutkové spojenia najskôr 10 pracovných hodín po dodávke stroja alebo po oprave prípadne montáži.

 • Pravidelne kontrolujte dynamicky namáhané skrutky a skrutkové spojenia. Minimálne každých 4-6 týždňov.

 • Po výmene káblov, vedení a súčastí nanovo nainštalujte všetky odmontované štítky s označeniami!

 • Po dokončení opráv musí byť stroj opäť spustený a nastavený odborníkom.

 • Po oprave je potrebné skontrolovať parametre stroja a v prípade potreby skorigovať nastavenia.

 • Skôr ako bude stroj opäť spustený, musia byť zariadenia, resp. súčasti a bezpečnostné prvky  skontrolované a v prípade potreby opäť správne nastavené.

 • Všetky predmety a nástroje nepatriace k zariadeniu musia byť zo zariadenia odstránené skôr, ako sa spustí.

 • Pri údržbárskych a opravárenských prácach vždy dotiahnite uvoľnené skrutkové spojenia!

 • Pred prvým opätovným uvedením do prevádzky vždy znovu primontujte odmontované ochranné zariadenia! Presvedčte sa o ich riadnej funkcii!

 • Po vykonaní údržbárskych a opravárenských prác vykonajte funkčnú skúšku!

 • Skontrolujte riadnu funkciu všetkých zariadení!

 • Z oblasti dosahu zariadenia odstráňte náradie, zvyšné skrutky, pomocné prostriedky alebo predmety!

Elektrická časť zariadenia

Nebezpečenstvo ohrozenia života nebezpečným elektrickým napätím. Po vypnutí zariadenia zostáva vo vedeniach, zariadeniach a prístrojoch zvyšková energia. Práce na elektrickom zásobovaní dajte vykonať len kvalifikovanému elektrotechnickému personálu. Vypnite hlavný vypínač. Zariadenie odpojte zo siete. Vypínač zabezpečte zámkom proti neoprávnenému spusteniu. Kľúč odložte na bezpečné miesto.

Pred začiatkom prác vykonajte na elektrickom zariadení v uvedenom poradí nasledujúc bezpečnostné opatrenia:

 • Odpojenie

 • Zabezpečenie proti opätovnému zapnutiu

 • Zistenie neprítomnosti napätia

 • Uzemnenie a spojenie nakrátko

 • Zakrytie/prehradenie susedných častí pod napätím

 Pri údržbárskych prácach používajte len vhodné náradie opatrené izoláciou voči napätiu!

Výmena komponentov

Vždy vymieňajte chybné komponenty len za nové originálne, a to podľa súpisu komponentov uvedenom v prílohe tohto návodu. V prípade projektorov Render4 Wide, vymeňte len za nový skalibrovaný kus dodaný spoločnosťou SmartVision s.r.o.. Pokiaľ ide o veľkosť a intenzitu prúdu, používajte len nadprúdové spúšťače, typu a hodnoty ako sú uvedené v podkladoch pre zapojenie! 

Intervaly a kompetencia kontrol

Interval

Obslužný personál

Odborný personál

Denne

 • kontrola zariadenia (vonkajšie viditeľné chyby a poškodenia)

 • kontrola chodu zariadenia

 • signalizačné zariadenia

 • správna funkcia Hlavného vypínača

 • prevádzkový tlak na manometroch úpravy vzduchu (UV1, UV2)

Týždenne

 

 • zobrazovacie prvky

 • správna funkcia svetelnej signalizácie

 • test prúdových chráničov

 • kontrola, prípadne čistenie filtračných vložiek ventilátorov a výduchov na rozvádzačoch, projektoroch

Polročne

 

 • vizuálna kontrola hlavného zásobovania elektrickým prúdom a káblových pripojení  rozvádzača

 • čistenie prípadne výmena filtračných vložiek ventilátorov a výduchov na rozvádzačoch, projektoroch

 • pevnosť konštrukcie zariadenia, uchytenie k podlahe

 • stav celej konštrukcie (ohyby, nalomenie, deformácie atď.)

ročne

 

 • vizuálna a funkčná kontrola Hlavného vypínača

 • bezpečnostné prvky, prvky zobrazenia a svetelnú signalizáciu na funkčnosť

 • kontrola skrinky rozvádzača (dvierok)

 • čistenie skrinky rozvádzača a elektrických konštrukčných dielov (od prachu a nečistôt)

 • kontrola kompletnosti dokumentácie

 • označenie komponentov, káblov, hadičiek a iných súčastí, výstražné štítky

 • kontrola funkčnosti prúdového chrániča, meranie vypínacieho času (revízny prístroj – ročná revízia zariadenia)

Ak sa pri kontrolách vyskytnú, resp. zistia poruchy, zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky. Zariadenie sa môže opätovne uviesť do prevádzky, až keď sa odstránia možné chyby. V prípade nekompletnosti dokumentácie v elektrickom rozvádzači, doplniť chýbajúcu dokumentáciu. V prípade chýbajúceho označenia doplniť označenie a výstražné štítky.
Pri kontrole a funkčnej skúške postupujte so zvýšenou opatrnosťou a dbajte na bezpečnostné predpisy. Pri kontrole a funkčnej skúške musí byť zamedzený vstup nepovolaným osobám do nebezpečného priestoru zariadenia a pri výmene, alebo oprave nutnosť práce vykonávať bez napäťovom stave – zariadenie musí byť vypnuté bez elektrického napätia a zaistené voči náhodnému, alebo úmyselnému zapnutiu.
Podľa platnej legislatívy a protokolu o určení prostredí u prevádzkovateľa vykonajte elektrickú revíziu strojného zariadenia revíznym technikom, ktorý spĺňa všetky požiadavky platnej legislatívy.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nepoužívajte agresívny čistiaci prostriedok! V žiadnom prípade nepoužívajte tlakový vzduch, leptavé čistiace prostriedky ani čistiaci benzín. Čistiaci benzín je vysoko zápalný, elektrostaticky sa nabíja a so vzduchom môže vytvárať výbušnú zmes. Na čistenie zvlášť citlivých povrchov a optických prístrojov použite výhradne prostriedky na to určené (viac informácií: Údržba a správa projektorov, Údržba a správa kamier, Údržba a správa monitorov, Údržba a správa nitovacích nástrojov RIVIT, atď.). Dodržiavajte platné predpisy na ochranu životného prostredia. Bežné čistiace práce vykonávajte len jemnou handričkou (odporúčaná handrička 3M), štetcom a vysávačom! Po čistiacich prácach odstráňte všetky pomocné prostriedky! Preverte funkciu vyčistenej oblasti!

Údržba a správa projektorov Render4 Wide

DLP projektory (Optoma ZH406ST), resp. RENDER4 Wide (50B4, 50B5, 51B4, 51B5) sú napájané z PC skriniek 20QP6 a 20QP7 (rozbočovacia lišta XC1, XC2), sú k nim pripojené komunikačné ethernetové káble (PJLink) a HDMI káble pre prenos obrazu. (viď kapitola 10.). Štandardne sú ovládané priamo cez systém ADMIN4.0. V prípade poruchy, údržby, alebo keď je nutné ísť do vnútorných nastavení, je možné obsluhovať projektory cez diaľkový ovládač umiestnený v rozvádzači.

Údržba a výmena

V žiadnom prípade nepozerajte priamo do lúča projektoru! Pred vykonaním údržby alebo výmeny sa uistite, že Hlavný vypínač je v polohe „0“ a je zabezpečený proti opätovnému zapnutiu.

Vonkajší obal

Nečistoty a prach utrite mäkkou suchou handričkou.

 • Ak je znečistenie trvalé, namočte handričku do vody a pred utieraním ju dôkladne vyžmýkajte. Projektor vysušte pomocou suchou handričkou.

 • Nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, iné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky pre domácnosť/priemysel. Ak tak urobíte, môže sa zhoršiť kondícia vonkajšieho puzdra.

 • Pri používaní chemicky ošetrených utierok na prach sa riaďte pokynmi uvedenými na obale.

Predná plocha objektívu

Utrite nečistoty a prach z predného povrchu objektívu mäkkou čistou handričkou (odporúčame vždy len čistú 3M handričku).

 • Nepoužívajte handričku, ktorá je nadýchaná, zaprášená alebo nasiaknutá olejom/vodou.

 • Keďže šošovka je krehká, pri utieraní šošovky nepoužívajte nadmernú silu.

 • Pri náraze tvrdým predmetom alebo pri utieraní nadmernou silou sa šošovka môže poškodiť. Zaobchádzať opatrne.

Pozor!
Počas prevádzky neutierajte šošovku! Čistenie šošovky počas prevádzky môže spôsobiť priľnutie cudzích predmetov k šošovke alebo spôsobiť poškodenie povrchu šošovky.

Údržba a inštalácia prachového filtra

Odporúčame čistiť prachové filtre každé tri mesiace. Ak je projektor používaný v prašnom prostredí, čistite filtre častejšie.

Poznámka: Prachové filtre sú potrebné/dodávané iba vo vybraných regiónoch s nadmernou prašnosťou.

Postup:

 1. Hlavný vypínač je v polohe „0“ a je zabezpečený proti opätovnému zapnutiu.

 2. Vytiahnite priehradku prachového filtra a vyjmite ju z dolnej časti projektoru. 1.

 3. Opatrne vyjmite vzduchový filter. Následne vyčistite a nasaďte prachový filter 2.

 4. Pri inštalácii prachového filtra postupujte podľa predchádzajúcich krokov v opačnom poradí.

Projektory disponujú 30000 hodinovým bezúdržbovým laserovým svetelným zdrojom. Poškodený alebo nefunkčný projektor vymeňte len za originálny, dodaný spoločnosťou SmartVision s.r.o. Inak zariadenie nebude fungovať správne!

Bližšie informácie o DLP projektoroch nájdete na stránke (užívateľská príručka Optoma ZH406ST):
https://www.optomaeurope.com/product-details/zh406

Po každej demontáži alebo manipulácii s projektormi je nutná kalibrácia s kamerovým systémom.
Kalibráciu dajte vykonať odbornému a zaškolenému personálu alebo požiadajte dodávateľa – SmartVision s.r.o. o technickú podporu a servis.
V žiadnom prípade nemeňte nastavenie ostrosti projekcie (záručná nálepka: „Warranty void if seal broken“) inak padá záruka na zariadenie.

Vždy sa riaďte bezpečnostnými pokynmi podľa piktogramov na projektoroch:

 • Počas prevádzky neutierajte šošovku! (Hrozí poškodenie šošovky projektoru.)

 • Nepozerajte priamo do lúča projektoru! (Hrozí poškodenie zraku dotyčnej osoby.)

 • Nezakrývať zariadenie počas prevádzky! (Hrozí prehriatie zariadenia, resp. požiar na zariadení.)

Projektory sú uchytené k vrchnej konštrukcií cez nastavovacie kovové konzoly. Samotná konzola sa skladá z dvoch častí, a to pevná (pripevnená o konštrukciu pracoviska) a nastavovacia (pripevnená k projektoru). Obe časti sú po nastavení do správnej pozície a polohy, pevne spojené štyrmi skrutkami.

Údržba a správa kamier

Kamery na oboch pracoviskách (CAM1, CAM11, CAM2, CAM21) sú pripojené do PC skriniek 20QP6 a 20QP7 priamo k PC (50PC2, 51PC2) cez USB 3.0 káble (viď kapitola 10.). V žiadnom prípade nemanipulujte a nepredlžujte káblové vedenia (max. dĺžka USB 3.0 káblov je do 5 m)! Kamerový obraz sa vyhodnocuje v systéme ADMIN4.0. Kamery CAM1, CAM2 sú 2D RGB. Kamery CAM11, CAM21 sú 3D RGB + infra.

Kamery CAM1, CAM2

Zloženie zostavy (CAM1, CAM2):

 • 20 Mpx RGB kamera

 • objektív

 • polarizačný filter

 • 3 POD (držiak kamery)

Kamery CAM11, CAM21

Údržba a výmena

Pred vykonaním údržby alebo výmeny sa uistite, že Hlavný vypínač je v polohe „0“ a je zabezpečený proti opätovnému zapnutiu.

Vonkajší obal

Nečistoty a prach utrite mäkkou suchou handričkou (3M handrička).

 • Nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, iné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky pre domácnosť/priemysel. Ak tak urobíte, môže sa zhoršiť kondícia vonkajšieho puzdra.

 • Pri používaní chemicky ošetrených utierok na prach sa riaďte pokynmi uvedenými na obale.

Plocha objektívu, resp. polarizačného filtra

Nečistoty a prach očistite špeciálnou sadou na čistenie objektívov (odporúčame originálnu sadu - obojstranná čistiaca kefka, handrička, tekutina)

 • Nepoužívajte sadu/handričku, ktorá je nadýchaná, zaprášená alebo nasiaknutá olejom/vodou.

 • Keďže šošovka je krehká, pri utieraní šošovky nepoužívajte nadmernú silu, polarizačný filter je podobne citlivý na údržbu

 • Pri náraze tvrdým predmetom alebo pri utieraní nadmernou silou sa šošovka, resp. polarizačný filter môže poškodiť. Zaobchádzať opatrne!

Po každej demontáži alebo manipulácii s kamerami je nutná kalibrácia kamerového systému. Kalibrácia musí byť vykonaná ako celok aj s projektormi. Kalibráciu dajte vykonať odbornému a zaškolenému personálu alebo požiadajte dodávateľa – SmartVision s.r.o. o technickú podporu a servis.
V žiadnom prípade nepoužívajte nekalibrovaný systém! Inak zariadenie nebude fungovať správne.

Údržba a správa „vision“ LED osvetlenia

Na oboch pracoviskách je nainštalované „vision“ LED osvetlenie. Osvetlenie sa skladá z napájacieho zdroja umiesteného v oboch PC skrinkách (priskrutkovaný o vnútorný bočný plech skrinky), z ručne nastaviteľného „dimmbox-u“ (stmievača), svetelných trubíc s polarizačným filtrom, konzol a kabeláže. Zapojenie je znázornené v schéme zapojenia (viď kapitola „Prílohy“).

1. Schéma zapojenia

2. Napájací zdroj osvetlenia

3. Nastaviteľný „dimmbox“

4. Svetelné LED trubice

Pozícia potenciometra, resp. intenzita osvetlenia je nastavená na optimálnu hodnotu vzhľadom na ambientné osvetlenie a potrebnú intenzitu osvetlenia pracovnej plochy pre kamerový systém.
V žiadnom prípade nemeňte preddefinovanú pozíciu potenciometra (je potrebné držať pozíciu označenia ideálnej intenzity – šípka „← E“), inak nemusí „vision“ systém správne reagovať (vyhodnocovať inšpekčné regióny, detekcie, výrobné procesy, atď.).

Čistenie (vonkajší obal + vyžarovacia plocha)

Nečistoty a prach utrite mäkkou suchou handričkou (3M handrička).

 • Nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, iné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky pre domácnosť/priemysel. Ak tak urobíte, môže sa zhoršiť kondícia vonkajšieho puzdra.

 • Pri používaní chemicky ošetrených utierok na prach sa riaďte pokynmi uvedenými na obale.

 • Vyžarovacia plocha, v tomto prípade polarizačný filter, očistite opatrne len suchou handričkou.

Ak by došlo pri čistení k poškodeniu alebo odtrhnutiu filtra, je nutné ho vymeniť za nový alebo prípadne nepoškodený pôvodný upevniť k trubici pomocou obojstranne lepiacej priehľadnej pásky iba po obvode filtra (šírka pásky 3 mm).

Údržba a správa monitorov

Na každom pracovisku je umiestnený jeden monitor (50B3, 51B3).

Monitory sú napájané z PC skriniek (20QP6, 20QP7) z rozbočovacej lišty (viď kapitola 10.). Obrazový signál je privedený cez HDMI kábel.

Pred vykonaním údržby alebo výmeny sa uistite, že Hlavný vypínač je v polohe „0“ a je zabezpečený proti opätovnému zapnutiu.

Čistenie (vonkajší obal + obrazovka)

Nečistoty a prach utrite mäkkou suchou handričkou (3M handrička).

 • Nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, iné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky pre domácnosť/priemysel. Ak tak urobíte, môže sa zhoršiť kondícia vonkajšieho puzdra.

 • Pri používaní chemicky ošetrených utierok na prach sa riaďte pokynmi uvedenými na obale.

Údržba a správa nitovacích nástrojov RIVIT

1. Predný panel modulov

2. Zadný panel modulov

Nitovací systém sa zapína automaticky po zapnutí napájania alebo odaretovaním tlačidla Štart/“Emergency stop“ - núdzové tlačidlo. Popis ovládacích prvkov, predného panela a vstupy/výstupy na zadnom paneli sú znázornené na obrázku vyššie. Nastavenie modulov sa uskutočňuje presne podľa návodu v kapitole 6.4. Technológia nitovania – systém RIVIT. Vstupy/výstupy modulov musia byť správne zapojené, t.j. podľa popisu na zadnom paneli modulu. Prevádzkový tlak na úpravách vzduchu (UV1, UV2) musí byť nastavený na hodnotu 6,25 bar (max. 6,5 bar). Každý modul obsahuje „NC – normaly closed“ solenoid, ktorými pripája/odpája prívod stlačeného vzduchu smerom k nitovačke v závislosti od nastaveného programu a vyhodnotenia nitovania (dobré/zlé nitovanie). Pri zlom nitovaní (kedy sa aktuálna krivka nezhoduje v limite s referenčnou) sa za doprovodu prerušovanej zvukovej signalizácie odpojí vzduch smerom k nitovačke – treba potvrdiť stlačením „Continue“ pokračovanie procesu, následne sa zapne vzduch.

1. Nitovací nástroj RIV 939C - nitovačka závitových nitov

2. Nitovací nástroj RIV 503C - nitovačka slepých nitov (trhacie)

Za štandardných výrobných podmienok, pri bežnom používaní systému, nie je potrebné zasahovať do nástrojov (nitovačiek) RIV503C, RIV939C. Treba dbať aby nadstavce nitovačiek boli dotiahnuté, nie voľné a nedotiahnuté (dotiahnuť primerane).
Najčastejšie však pri nástrojoch typu RIV939C, ak sú nástroje nadmerne využívané a priebežne sa vyskytujú anomálie pri procese nitovania alebo ak nástroj nepracuje správne, resp. nedá sa nakalibrovať, treba do vstupného konektora vzduchu (prívod stlačeného vzduchu) nitovačky nakvapkať pár kvapiek hydraulického oleja (olej sa nachádza v príručnom kufríku pre RIVIT). Ak problémy s funkčnosťou pretrvávajú, treba skontrolovať stav hydraulického oleja vnútri nitovačky a to nasledovne:

 • vyskrutkujeme skrutku výpuste hydraulického oleja

 • nitovačku dáme do horizontálnej polohy

 • na doraz odskrutkujeme skrutku nastavenia sily nitovania

 • skontrolujeme, prípadne doplníme olej

 • skontrolujeme či nie je zavzdušnený systém

 • zaskrutkujeme skrutku nastavenia sily nitovania do cca pôvodnej pozície (doladí sa na testeri)

 • zaskrutkujeme skrutku výpuste hydraulického oleja

 • nitovačku otestujeme na funkčnosť, nastavíme tlak nitovania, skalibrujeme

Pri pretrvávajúcich problémoch je potrebné, preštudovať podrobnejšie priložený návod na obsluhu dodaný k nitovacej technológií RIVIT (čast, ktorá pojednáva o riešení problémov – „troubleshooting“). Diagnostikou nástroja definovať podrobnejšie závadu a odstrániť podľa návodu. Pokiaľ prevádzkovateľ nemá kapacitu na vyriešenie závady, kontaktuje buď dodávateľa (SmartVision s.r.o.) alebo výrobcu nitovacej techniky RIVIT srl.

https://www.rivit.it/en-us/

Priebežne treba kontrolovať stav nástrojov, nadstavcov ako aj kondíciu celej nitovacej technológie (el. káble, vzduchové vedenia, uchytenie nitovačiek na lankách)

Čistenie

Pred vykonaním údržby alebo výmeny sa uistite, že Hlavný vypínač je v polohe „0“ a je zabezpečený proti opätovnému zapnutiu.

Vonkajší obal + dotyková obrazovka

Nečistoty a prach utrite mäkkou suchou handričkou (3M handrička).

 • Nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, iné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky pre domácnosť/priemysel. Ak tak urobíte, môže sa zhoršiť kondícia vonkajšieho puzdra.

 • Pri používaní chemicky ošetrených utierok na prach sa riaďte pokynmi uvedenými na obale.

Uchytenie nitovačiek na pracovnom stole

1. Uchytenie nástroja RIV503C

2.Uchytenie nástroja RIV939C

Nitovačky sú uchytené podľa obrázku hore. Z hľadiska lepšej ergonómie, dvoj-lankový úchyt zabezpečuje pohodlný úchop a prácu s nitovačkou.

Konfigurácia úchytu:

 • prídavný úchyt (sťahovací kovový pásik)

 • dve lanká (typ RIV503C – 1x200 mm, 1x 320 mm; typ RIV939C – 2x320 mm)

 • dva spojovacie krúžky

 • karabína

Pri zistení defektu uchytenia nitovačky, je potrebné ju zvesiť z karabíny, položiť na stôl. Poškodenú časť uchytenia odpojiť a vymeniť za novú nepoškodenú (treba dodržať pôvodnú konfiguráciu úchytu). Po výmene a opätovnom zavesení nástroja na balancér, treba odskúšať ručne ťahom stabilitu a pevnosť závesu.

Výmena hrotov a tiahla náradia

Obrázkový postup výmeny hrotu pre typ RIV503C – trhací slepý nit

1. Demontáž pôvodného nadstavca

2. Uvoľnený nadstavec

3. Demontáž hrotu

4. Hrot demontovaný

5. Výber vhodného hrotu na výmenu

6. Montáž nového hrotu

7. Čistenie a mazanie pod nadstavcom

8. Nasunutie nadstavca

9. Montáž nadstavca

10. Výmena nadstavca OK

Obrázkový postup výmeny tiahla pre typ RIV939C – závitový nit skrutkový

1. Demontáž hrotu

2. Uvoľnený hrot, demontáž nadstavca

3. Demontáž objímky a tiahla hrotu

4. Odskrutkovanie objímky

5. Objímka tiahla demontovaná

6. Objímka tiahla uvoľnená

7. Tiahlo s objímkou a hrot

8. Rozložená zostava objímky a hrot

9. Výber tiahla s objímkou

10. Opätovné zloženie

Podobným spôsobom sa menia nadstavce/tiahla aj pre nity maticové. Zostavenie a prípravu nitovacej technológie pred procesom výroby majú v popise práce zoraďovači. Údržba a držanie technológie v prevádzkyschopnom stave, je úlohou údržby na danej prevádzke. Všetko príslušenstvo k nitovaciemu systému sa nachádza v príručnom kufríku na stanovisku zoraďovačov.

Ak sa nitovacie nástroje/nitovačky práve nepoužívajú v procese výroby, zavesia sa na odkladacie držiaky s celým úchytom (lankami), teda aj s karabínou, ktorá sa musí zacvaknúť do otvoru držiaka!

Držiaky sú výhradne určené pre odkladanie nitovačiek. Je zakázané vešať na ne cudzie predmety!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.