Skip to main content
Skip table of contents

Technické údaje

Výrobca:

SmartVision s.r.o.

Černyševského 10

85101 Bratislava, Slovensko

Tel.: +421 948 178 700

http://www.smartvision.eu

 

Pomenovanie:           Pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly nitovania hliníkových dielov

                                   (Pracovisko 1, Pracovisko 2)

Číslo Zákazky:           A22027

Sériové číslo:             A22027

Rok výroby:               2022

Váha:                          2x250 kg

Hodnota hluku:         max. 85 dBA

Prevádzkový tlak:      6,25 bar (max 6,5 bar)

Napäťová sústava:    TN-S

Pracovné napätie:     400 / 230 V

Frekvencia:                 50 Hz

Menovitý prúd:          3x16 A 

Skratový prúd:           Icc – 10 kA

Riadiace napätie:       24 VDC

Krytie:                        IP20/40          

Zariadenie je v zhode s požiadavkami:

  • STN EN 61439-1 a STN EN 61439-3:2012

  • Technické predpisy: NV SR č.148/2016 Z.z., NV SR č.127/2016 Z.z.

  • Smernice EP a R: č. 2014/35/EÚ-elektrická bezpečnosť, č. 2014/30/EÚ-EMC

Zariadenie je za podmienok určeného použitia bezpečné.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.