Skip to main content
Skip table of contents

Preprava, inštalácia u prevádzkovateľa

Pred prepravou

Skontrolujte prípadné odreté miesta na nosných lanách Skontrolujte prípustnú resp. požadovanú nosnosť prepravných prostriedkov, pozri technické parametre, pripravte plochu na odstavenie, pozri schéma inštalovania.
Zabezpečte, aby mali základy resp. strop podlažia dostatočnú nosnosť pre zaťaženie v dôsledku stroja. Miesto inštalovania musí byť zvolené tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniu, k rozvodnej skrini.
Pri stanovení miesta inštalovania dbajte na to, aby nevznikli žiadne miesta, kde by mohlo dôjsť k pomliaždeniu pri stenách, stĺpoch a inštaláciách haly.
Bremená, ktoré sa demontujú alebo montujú a ktorých váhu nie je možné uniesť, zadržte vhodnými zariadeniami (lanami alebo kladkostrojmi)! Vizuálne skontrolujte, či prostriedky slúžiace na zavesenie bremena, nie sú poškodené a či sú v dobrom stave!
Použitím špeciálnych prostriedkov, napríklad vložením vrstiev z mäkšieho materiálu, ochranných rohov, drevených hranolov, zabráňte odieraniu lán a zdvíhacích popruhov na ostrých hranách a rohoch!
Naskrutkujte háky a závesné skrutky na celú dĺžku! Neopravujte alebo nepoužívate žiadne poškodené alebo ohnuté háky a závesné skrutky! Nepriväzujte bremená, z ktorých môžu počas dopravy vytekať prípadné prítomné kvapaliny! Postarajte sa o to, aby sa kvapaliny riadne odoberali! Skontrolujte, či sú dodané diely kompletné, či nie sú poškodené. Pri doprave rešpektujte platné bezpečnostné predpisy ako aj predpisy na predchádzanie úrazom! Dbajte na dostatočné vetranie miesta, kde je zariadenie nainštalované!
Vždy používajte len originálne balenia a kryty na prepravu! Obzvlášť všetky krehké, demontovateľné súčasti, ako sú: monitory, laserové zobrazovacie jednotky, senzory, kamery, optiky, signalizačné zariadenia musia byť riadne zabalené. Optiku z kamier nikdy nedemontujte!  Dbajte aby sa všetky prepravované komponenty dostatočne zabezpečili proti poškodeniu. Konštrukčné prvky vždy prepravujte s demontovanými elektrickými komponentami.

Priebeh prepravy

Nebezpečenstvo ohrozenia života padajúcimi bremenami

Nebezpečenstvá vznikajú ľudským zlyhaním a nedostatočne alebo chybne zabezpečenými bremenami. Na vnútropodnikovú prepravu zariadenia používajte vysokozdvižný vidlicový vozík alebo iný prostriedok pre pozemnú dopravu s nosnosťou 16 t a dĺžkou vidlíc 2000 mm. Na vidlice položte protišmykovú gumenú rohož, aby sa zariadenie nemohlo skĺznuť. Pri preprave dávajte pozor na polohu ťažiska. Pri doprave nákladným automobilom zabezpečte zariadenie na ložnej ploche vhodnými prostriedkami.

Preprava

Pred začatím prepravy skontrolujte upevnenie lán resp. závesných ôk. Použite výlučne vopred skontrolované prepravné prostriedky.
Počas prepravy dbajte na pokojnú a odbornú manipuláciu s prepravnými prostriedkami dbajte na to, aby sa žiadne osoby nezdržiavali pod zaveseným bremenom rovnako sa nesmú zdržiavať žiadne osoby v bezprostrednej blízkosti zaveseného bremena Pri preprave dbajte predovšetkým na prídavné konštrukcie stroja, ako rozvodná skriňa, resp. ovládací panel, ostatné elektrické komponenty, atď..

Bremená neprepravujte nad osobami alebo životne dôležitými nebezpečnými miestami!

Inštalácia zariadenia

Rešpektujte presné údaje inštalačných rozmerov v schematických vyobrazeniach zariadenia, pozri výkres v prílohe (údaje v milimetroch)! Predpokladané stanovište zariadenia musí byť pevné a rovné! Odporúčaná je rovná betónová podlaha povolená pre strojové haly.
Zariadenie vhodne orientujte! NN – elektrický rozvádzač, všetky hlavné súčasti sú uchytené na nosnej hliníkovej konštrukcií, ktorá sa nemusí ukotviť u prevádzkovateľa do podlahy. Po každom presune zariadenia sa zariadenie musí vizuálne a funkčne skontrolovať.
Miesto prevádzky musí byť vybavené elektrickou prípojkou a prípojkou stlačeného vzduchu (s požadovanými hodnotami, viď kapitola 3. Technické údaje)! Zariadenie nainštalujte tak, aby sa dalo ľahko dosiahnuť k odpájacím zariadeniam!

Elektrická inštalácia zariadenia

Elektrické pripojenie môže vykonávať zásadne kvalifikovaný personál podľa schém zapojenia a elektrického rozvodu a podľa prevádzkového návodu prevádzkovateľa.
Prípoj ochranného uzemnenia je potrebné realizovať osobitne a starostlivo skontrolovať. Elektrické pripojenie zariadenia je cez zásuvkové spojenie 400 V / 16 A. Priestor pred elektrickým rozvádzačom musí byť ľahko prístupný bez prekážok.

Každá osoba, ktorá je poverená prepravou, inštaláciou, uvedením do prevádzky, údržbou a opravou zariadenia, si musí prečítať návod na obsluhu. Osoby poverené prepravou musia byť zaškolené podľa platných predpisov.

Pripojenie zariadenia – zdroje energie

Zariadenie počas inštalácie zabezpečiť proti neúmyselnému zapnutiu. Dbajte na to, aby sa nikto nezdržoval na prístupe ku zariadeniu, príp. tretím osobám zakázať vstup do pracovnej a servisnej oblasti. Prípojné vedenia k zariadeniu položte tak, aby neboli namáhané ťahom, a aby tým nevznikali nebezpečné miesta! Pripojenie k elektrickej sieti dajte vykonať kvalifikovanému elektrotechnickému personálu, ktorí poznajú miestne predpisy pre pripájanie a bezpečnostné predpisy! Všetky vedenia potrebné pre prevádzku zariadenia zapojte podľa schém pripojenia (pozri kapitolu 9. „Príloha“)! Vedenia položte do určených káblových žľabov! Priamo na mieste nainštalujte prívody tak, aby zariadenie mohlo byť napájané elektrickým prúdom!
Pripojenie k elektrickej sieti vykonajte podľa elektrickej schémy „NN - elektrický rozvádzač“ napájacím káblom z rozvodu dielne k napájaniu 400 V / 16 A (pozri kapitolu 9. „Príloha“).
Pripojenie k rozvodom stlačeného vzduchu vykonajte podľa schém (Schéma pripojenia stlačeného vzduchu - Úprava vzduchu UV1, resp. UV2, pozri kapitolu 9. „Príloha“).
Pripojenie k rozvodom stlačeného vzduchu dajte vykonať kvalifikovanému personálu, ktorí poznajú miestne predpisy pre pripájanie a bezpečnostné predpisy! Vedenia pripevnite alebo uložte do určených žľabov! Priamo na mieste nainštalujte prívody tak, aby zariadenie mohlo byť pripojené k rozvodom stlačeného vzduchu!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.