Skip to main content
Skip table of contents

Pracovný dokument nastavenia výroby a produkcie

Proces pred zavedením vizuálneho navádzania a kontroly nitovania SmartVision

Proces po zavedení vizuálneho navádzania a kontroly nitovania SmartVision

Ak bolo zariadenie A22027 pred začiatkom nastavenia výroby vo vypnutom stave, t.j. nepripojené do elektrickej siete, vzduchových rozvodov alebo vypnuté hl. vypínačom, je potrebné uviesť ho do prevádzkového stavu podľa postupu v návode na obsluhu zariadenia. Po uvedení do prevádzky je potrebné prihlásenie do PC, Heslo: neuman. Ďalší postup je znázornený v tabuľke nižšie.

1. Prihlásenie, Meno: admin; Heslo: admin

2. Úvodné okno po prihlásení

3. Načítanie programu z QR zákazky

4. Otvorenie programu podľa QR zákazky

5. Otvorenie štúdia Admin4.0

6. Prepnutie do „Work manager“-u

7. Okno „Work manager“

8. Štart procedúry

8. Štart procedúry – zadanie výrobného cieľa, výber pokračovania v pôvodnom cieli produkcie, nový cieľ
a) pokračovanie v pôvodnom cieli produkcie – rozpracovaná výroba

8. Štart procedúry
b) nový cieľ produkcie – nová zákazka

 • túto voľbu zadáme vždy pri novej zákazke

 • v prípade, že by systém ADMIN4.0 zamrzol
  a následne po reštarte by sme chceli pokračovať
  v rozpracovanej výrobe, vyberieme možnosť
  „Pokračovať“

8. Štart procedúry
c) nový cieľ produkcie – počet kusov „Množstvo“

 • počet kusov zadáme podľa zákazky, resp. podľa
  počtu pripravených kusov na výrobu

8. Štart procedúry
d) upravené ukazovatele v okne produkcie – nová zákazka

9. Projekcia postupu – prihlásenie zoraďovača s RFID

10. Prihlásenie zoraďovača RFID vstupnou kartou

11. Doplnenie montážneho materiálu

12. Záložka materiálu v Admin4.0 pre nastavovača

13. Kontrola čísel materiálu (zákazka - sklad - program)

 • kontrola montážneho materiálu zo zákazky

 • kontrola vyskladneného mont. materiálu

 • kontrola čísel projekcie mont. materiálu

14. Ak je materiál doplnený – potvrdenie tlačidlom na UNIBOXE

15. Projekcia „Materiál doplnený“

16. Pokračovanie na ďalší krok potvrdením tlačidla

17. Konfigurácia RIVIT

18. Postup konfigurácie RIVIT technológie

 • zoradenie nitovacích nástrojov - nitovačiek na pracovné úchyty pracoviska (počet od typu nitu/ov)

 • montáž požadovaného nadstavca k nitovačke/ám podľa typu nitu/ov (príručný kufrík RIVIT)

 • nastavenie sily nitovania nitovačky podľa tabuľky pre daný nit (v kN) na určenom prístroji „BÖLLHOFF“ (vlastní Neuman), pre 9624 13 kN, pre 9586 12 kN. Tieto nastavenia sa robia v okne kalibrácie RIVIT na CT1 obrazovke, krivky neukladáme pokiaľ nie je nastavená vhodná sila!

 • kalibrácia nitovačky/iek cez modul RIVIT CT1 master, až po nastavení požadovanej sily nitovania

19. Zoradenie nitovacích nástrojov na pracovné úchyty

20. Výber a montáž nitovacích nadstavcov (podľa nitu), nadstavce sú v príručnom kufríku SmartVision - RIVIT

21. Záložka RIVIT v Admin4.0 (technológia RIVIT)

22. Kalibrácia nitovacích nástrojov na module CT1-
master (až po nastavení sily nitovania na prístroji)

23. Otvorenie – „Work“

24. Otvorenie – „Setup“

25. Vstupné heslo 1234 a potvrdíme „OK“

26. Výber kalibrácie

27. Okno kalibrácie – nová kalibrácia

28. Kalibrácia vymazaná – prázdne okno

29. Prvé kalibračné nitovanie, ak vyhovuje klikneme
na „TEST“

30. Testovacie nitovanie – potvrdzovacie, ak je
v poriadku, krivky sa prekrývajú (zelená – referenčná), čierna – aktuálna posledná

31. Ak sa neprekrývajú (NOK kalibrácia) stlačíme opäť „Wrong“ ako od kroku „27.“ Ak sa prekrývajú (OK kalibrácia) klikneme „EXIT“ – ukončenie kalibrácie

32. Ukončenie nastavení – „EXIT“

33. Uloženie kalibrácie – „YES“

34. Ukončenie „work“ – „Esc“

35. Základné okno na obrazovke CT01

36. Nastavenie ďalšieho nástroja (napr. ak je potrebný nástroj CT2, klikneme na CT2 a ten sa na obrazovke premiestni do stredu)

37. Nastavenie nitovačky CT2, pokračujeme obdobne ako od bodu 22.

38. Ukončenie nastavení a kalibrácií RIVIT

 • ak sú všetky potrebné nástroje umiestnené na pozíciách

 • správne nádstavce osadené na nitovačkách

 • nastavená sila nitovania na každej nitovačke podľa prístroja „BÖLLHOFF“

 • všetky nástroje umiestnené na pracovné úchyty prešli kalibráciou a kalibrácie sa podľa postupu uložili

 • potvrdenie tlačidlom na UNIBOXE, bod 38.

39. Potvrdenie ukončenia nastavení RIVIT

40. Prihlásenie operátora – čaká sa na prihlásenie
operátora RFID vstupnou kartou

41. Prihlásenie operátora RFID vstupnou kartou

42. Načíta sa automatická procedúra pre operátora

43. Očakávaný kus v pracovnom priestore

44. Správne umiestnený a orientovaný kus (podľa
vysvietenej predlohy a v zelenom rámiku)

45. Vlož nit/nity z vysvieteného zásobníka do pozícií na modeli

46. Po správnom umiestnení nitu do blikajúcich pozícií sa aktivuje požadovaný nitovací nástroj, projekcia vyzýva operátora na nitovanie blikajúcej pozície. Operátor musí dodržať postupné poradie nitovania!

47. Semafór“ nitovania – postup nitovania 1. pozície
a) očakáva hrot nitovačky v pozícií (biely lem na
hrote), ak hrot nie je v pozícií, projekcia „NITUJ
S CT2“ je bez žltého podsvietenia

47. „Semafór“ nitovania – postup nitovania 1. pozície
b) ak je hrot nitovačky v správnej pozícií, projekcia
„NITUJ S CT2“ so žltým podsvietením

47. „Semafór“ nitovania – postup nitovania 1. pozície
c) ak je splnená podmienka prítomnosti hrotu
nitovačky, nitujeme na danej pozícií. Po správnom
„OK“ nitovaní sa projekcia zmení na zelený pás

48. Nitovanie 2. pozície na prvej strane. Bliká druhá
pozícia nitovania, použijeme obdobný postup ako
v 47. bode – semafór nitovania

49. Nitovanie 3. pozície na prvej strane. Bliká tretia
pozícia nitovania, použijeme obdobný postup ako
v 47. bode – semafór nitovania

50. Zmena polohy – kus sa narotuje a položí v zmysle predlohy na druhú stranu

51. Vlož nit/nity z vysvieteného zásobníka do pozícií na modeli

52. Po správnom umiestnení nitov do blikajúcich
pozícií sa aktivuje požadovaný nitovací nástroj,
projekcia vyzýva operátora na nitovanie blikajúcej
pozície. Operátor musí dodržať postupné poradie
nitovania! Nitovanie 1. pozície na druhej strane

53. Nitovanie 2. pozície na druhej strane

54. Zmena polohy – kus sa narotuje a položí v zmysle predlohy na tretiu stranu

55. Po správnom umiestnení nitu do blikajúcej pozície sa aktivuje požadovaný nitovací nástroj, projekcia vyzýva operátora na nitovanie blikajúcej pozície. Operátor musí dodržať postupné poradie nitovania! Nitovanie 1. pozície na tretej strane

56. Nitovanie 1. pozície na tretej strane

57. Ukončenie 1. kusu „HOTOVO“

58. Hotový kus operátor uloží do určeného kontajnera. Opakovanie procedúry výroby – očakáva položenie ďalšieho kusu

59. Opakovanie procedúry výroby – obdobne ako od kroku 44. až po dosiahnutie cieľa produkcie.

60. Dosiahnutie cieľa produkcie

 • po dosiahnutí cieľa produkcie, operátor
  poznačí počet vyrobených „OK“ kusov do
  interného firemného MES systému (kiosk
  Neuman)

 • operátor privolá nastavovača pre ukončenie programu

61. Ukončenie programu (vykoná výhradne
nastavovač), v postupe 1. a 2.

62. Čakanie na načítanie novej zákazky – QR kód

63. Odloženie nitovacích nástrojov na odkladacie držiaky, vyčistenie pracoviska (vykoná výhradne nastavovač)

 • všetky nitovacie nástroje odhačknúť
  z pracovných úchytov (nástroj aj káblový
  zväzok)

 • demontujú sa nadstavce z nástrojov a tie sa
  odložia do príručného kufríka SmartVision –
  RIVIT (podľa označeného typu na
  priehradkách kufra)

 • nitovacie nástroje sa spolu s balancérom
  odložia na odkladacie držiaky zacvaknutím
  karabíny do otvoru držiaku (inak hrozí pád
  a poškodenie nástrojov, prípadne riziko
  poranenia operátora alebo obsluhy)

 • odpratanie montážneho materiálu
  z pracovného stola

 • vyčistenie pracovného stola po produkcii

 • prípadné technické závady, nefunkčnosti
  ohlásiť údržbe ihneď po ukončení výroby

64. Pracovné úchyty nitovacích nástrojov – návod usporiadania a zavesenia nástroja – zostava CT1

Chybové hlásenia a ich riešenia

Tabuľka: Chybové hlásenia

1. Vizuálna signalizácia chyby nitovania pri nitovanom kuse – hlásenie pre operátora

 • operátor musí privolať nastavovača aby zhodnotil a posúdil chybové hlásenie v danom kroku

 • pri často opakujúcich sa chybových hláseniach nitovania treba je treba zhodnotiť prečo chyby nastávajú, viď: „Najčastejšie možné príčiny chýb nitovania“

2. Návod pre nastavovača - postup vyriešenia hlásenia nastavovačom

 1. nastavovač sa prihlási svojou RFID kartou

 2. ak je úkon nesprávne vykonaný alebo kus je poškodený, stlačí potvrdzovacie tlačidlo na UNIBOXe, rozpracovaný kus sa hodí do zmätkov a operátor pokračuje od začiatku s novým kusom

 • ak zhodnotí, že je v danom kroku procedúry úkon správne vykonaný a posúdi krok za akceptovateľný (pokračovanie v procedúre výroby daného kusu), v tomto prípade sa následne operátor prihlási RFID vstupnou kartou a pokračuje vo výrobe

3. Sprievodná vizuálna signalizácia chyby, zvuková signalizácia zlého nitovania

 1. Unibox LED bar svieti pri chybovom hlásení červenou farbou

 2. Unibox svieti červenou farbou, na displeji zobrazená červenou „1“

 3. Zvuková prerušovaná signalizácia z master modulu CT1 ControlRIV Primary (modul s displejom)

Pri procese výroby v automatickom režime (od momentu prihlásenia operátora RFID vstupnou kartou – krok 41.) sa môžu pri nesprávnom postupe montáže toho ktorého kroku objaviť chybové hlásenia. Chybové hlásenie sa prejaví vizuálne červeným svetlom na UNIBOX LED bare a zároveň projekciou chybového hlásenia na pracovnom stole (viď tabuľka hore: Chybové hlásenia). Pri nesprávnom zanitovaní je sprievodným znakom aj zvuková prerušovaná signalizácia z master modulu CT1 ControlRIV Primary.

Najčastejšie možné príčiny chýb nitovania

 • kontrola nastavenia a stavu tlakov na regulátoroch FR1, FR2 úpravách vzduchu UV1, UV2 (nastavený pracovný tlak 6,26 bar, max. 6,5 bar)

 • nadmerné kolísanie tlaku v hlavnom potrubí (dielenský rozvod stlačeného vzduchu)

 • nedostatočný tlak v potrubí (<6 bar)

 • skontrolovať krivky nitovania na master module RIVIT CT1, ak sa neprekrývajú môže to byť spôsobené:

  • aktuálne slabším tlakom v potrubí v porovnaní so situáciou pri kalibrácií nástrojov  RIVIT

  • rôznym typom použitých nitov na rovnakej pozícií (pri kalibrácií oproti výrobe)

  • hrúbka materiálu nitovanej pozície nesedí (profil, vada alebo deformácia nitu)

  • duplicitné zanitovanie jednej pozície

 • nesprávna obsluha závitových nitovacích nástrojov (správna obsluha: pri závitových nitoch naskrutkovanie hrotu, kontrola „semafóru“ nitovania, potom stlačenie spúšte nitovačky až pokým sa nevyskrutkuje hrot)

 • nitovanie mimo označenej pozície (montážnom bode) – nedodržanie postupu nitovania (nitovanie na pozícií, ktorá nie je označená blikajúcou projekciou)

 • nitovací nástroj (hrot s bielym lemom) sa nenachádza v označenom montážnom bode (nedodržanie procesu nitovania - „Semafór“ nitovania)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.