Skip to main content
Skip table of contents

Nastavenie procedurálneho programu a krokov

Procedurálne okno

Pridať nový krok

Nastavenie procedúry

Presun krokov kurzorom

Posun krokov hore a dole

Rozbalený krok a jeho štruktúra

Projekcie – elementy zobrazenia projektorom
Detekcie – Vykonávajúce sa detekcie polohy objektu
Inšpekcie – Vykonávajúce sa inšpekcie kamerou
Pick2Light – Ovládanie materiálových pozícií
Akcie – Volanie akcií kroku
Podmienky ukončenia – Ukončovacie podmienky kroku

Nastavenie parametrov procedúry

Nastavenie parametrov vlastností kroku

Tu je potrebné nastaviť používané nástroje v procedúre.

Práca s procedúrou

Spustenie vybraného kroku

Zmazanie vybraného kroku

Projekcia daného kroku, zobrazí všetky entity obsiahnuté krokov v CADe a projektorom

Postupujúci krok, krok ktorý pokračuje ďalej v prípade nedefinovaného ukončenia

Cyklický krok, krok ktorý cykluje bez ukončenia

Podmienky ukončenia kroku majú dva stavy:

 1. Musia byť splnené a vtedy sa kontroluje stav ukončenia kroku.

 2. Musia byť len vyhodnotené, teda stav členov podmienok je známy.

Čas, ktorý je očakávaný a s ktorým sa pracuje v štatistike výroby zobrazenom vo WorkManager.

Zobrazenie obrázku a popisu kroku vo WorkManager.

Po ukončení kroku uloží obrázok z kamery do SQL.

Nastavenie jednotlivých krokov

START

Potrebné nastaviť používané nitovacie nástroje.

Zastavenie nitovacích nástrojov funkciou Odmietnuť: CTx
Podmienka ukončenia kroku je prihlásenie operátora, teda pokiaľ sa procedúra ukončila správne, vracia sa na prvý krok a ak operátor zostáva prihlásený tak postupuje na krok 8 a teda pokračuje vo výrobe ďalšieho kusu. V prípade prihlásenia nastavovača, bude pokračovať nastavenie pracoviska.

Prihlásenie RFID nastavovača

Projekcia:

Podmienky ukončenia prihlásenie administrátora / technika.

Doplnenie materiálu do boxov

Potrebné definovať použité pozície Pick to light

Projekcia textu a materiálových pozícií:

Definícia použitých materiálových pozícií v položke Pick To Light.
Pokračovanie ďalej stlačením tlačidla UniBox definovaném v Global Skip Condition v nastavení procedúry.

Konfigurácia pracoviska

Potrebné definovať obrázok stanice a popis nastavenia pracoviska

Projekcia textu:

Zobrazenie na monitore obrázku pracoviska v parametri „obrázok“.
Pokračovanie ďalej stlačením tlačidla UniBox definovaného v Global Skip Condition v nastavení procedúry.

Kalibrácia RIVIT

Potrebné definovať parametre nastavenia a kalibrácie nástrojov RIVIT

Projekcia textu:

Zobrazenie na monitore popis nastavenia v parametri „popis“.
Pokračovanie ďalej na krok Operator login stlačením tlačidla UniBox definovaného v Global Skip Condition v nastavení procedúry.

Scrap

Potrebné definovať používané nitovacie nástroje na zastavenie

Projekcia textu:

PickToLight nastavuje kvantitu -1 a UniBox zobrazí stav vráť zlý kus.
Akcia zastavuje použité nitovacie nástroje a zapisuje do SQL databázy zahodený kus.
Pokračovanie ďalej stlačením tlačidla UniBox definovaného v Global Skip Condition v nastavení procedúry.

Operator login

Projekcia:

Po prihlásení sa pokračuje ďalej na ďalší krok.

Product

Potrebné definovať názov produktu

Projekcia:

Pokračovanie na ďalší krok po uplynutí dvoch sekúnd.

PLACE PRODUCT TOP

Potrebné definovať detekciu súčiastky a obrázok do projekcie

Projekcia:

Prebiehajúca detekcia kontroluje prítomnosť dielu a krok pokračuje ďalej ak sa po dobu 1,5 sekundy nájde diel v pozícii.

CTs STOP

Potrebné zastaviť použité nitovacie nástroje

Krok zastavuje použité nitovacie nástroje aby nedošlo k nedovolenému zanitovaniu skôr ako je dovolené.

Vlozka

Potrebné definovať:

 • Detekciu polohy dielcu a kamerové inšpekcie kontroly prítomnosti prípravku

 • Materiálové pozície

 • Projekcie pre Workspace a model

 • Podmienky ukončenia

Projekcia z Workspace:

Projekcia z modelu dielca:

Kamerové inšpekcie farby:

Samotné prípravky sú definované fixne vo Workspace ako aj šípky, ktoré ukazujú smer materiál prípravok. Šípky ktoré ukazujú smer zasunutia prípravku sú definované na modely aby boli spojené s polohou dielca rovnako ako inšpekcie, ktoré kontrolujú prítomnosť oranžovej farby na mieste.
Použité materiálové pozície sú definované v časti pick2light. Sú zvolené vykonávajúce sa inšpekcie farby (Inšpekcie) a detekcie objektu (Detekcie). Samotná podmienka ukončenia kroku a pokračovania je splnenia kamerových inšpekcií a to prítomnosť zasunutých prípravkov.

Pozicia X

Potrebné definovať:

 • Projekcie fixné: text počet nitov

 • Projekcie dynamické: senzitívne projekcie pozícií nitov podmienené inšpekciou

 • Inšpekcie pozície nitov a detekcia polohy dielcu

 • Materiálová pozícia Pick2Light

 • Podmienky ukončenia kroku splnené inšpekcie

→ Main_model/face1 projekcia

Projekcia vo Workspace projektuje text:

Projekcia v modeli projektuje pozície umiestnenia nitov:

Podmienená inšpekciou:

pre zmenu farby v prípade splnenia inšpekcie podľa nastavenia:

kliknutím na:

Projekcia je senzitívna a bliká aby neovplyvňovala kamerový obraz:

Detekcia polohy dielca a inšpekcie pre vyhodnotenie pozície vloženia nitov:

Materiálová pozícia definovaná v položke Pick2Light:

zobrazí projekciu:

Podmienky ukončenia sú splnené inšpekcie, čo predstavuje správne vložený nit:

Definované neurónové kamerové inšpekcie na pozícií vloženia nitov v modeli:

CTx Nitovanie y/z

Potrebné definovať:

 • Projekcie fixné: text nitovacieho nástroja

 • Projekcie viazané na model: pozícia nitovania podmienená kamerovou inšpekciou

 • Detekcia objektu a kamerová inšpekcia

 • Spustenie nitovacieho nástroja číslo…

 • Podmienky ukončenia zmena nástroja a inšpekcia

Fixná projekcia do Workspace zobrazuje text:

a žltý status bar v prípade, že kamera vidí nitovací nástroj na mieste nitovania:

Takáto podmienka je definovaná voľbou inšpekcie so špecifikáciou triedy TOOL:

Projekcia viazaná na model zobrazuje pozíciu nitovania, ktorá bliká:

Neurónová inšpekcia:

a detekcia polohy dielca:

Akcia spúšťa nitovací nástroj pre povolenie nitovania:

Podmienka ukončenia kroku čaká na signál z nitovacieho kontroléra o správnom zanitovaní s funkciou podržania dobrého stavu / good latch:

a prítomnosti nitovacieho nástroju na mieste nitovania s funkciou podržania dobrého stavu / good latch:

a nakoniec trigrovacia / spúšťacia podmienka ako signál z nitovacieho kontroléra či bolo nitovanie dobré, alebo zlé:

V prípade splnenia podmienky je krok ukončený a skáče na krok:

a v opačnom prípade pokračuje na ďalší krok čo je Button, Denied.

Button, Denied

Potrebné definovať projekciu pozície nitovania a detekciu dielca

Fixná projekcia vo Workspace zobrazuje:

Projekcia viazaná na model zobrazuje pozíciu nitovania:

Detekcia objektu:

a Pick2Light nastavenie modulu LED na -1 rozsvieti Led status bar na červeno:

Akcia podrží krok 2 sekundy:

Podmienka ukončenia je prihlásenie technika s funkciou pridržania dobrého stavu / good latch:

a následne prihlásenie operátora v prípade, že chceme pokračovať:

alebo stlačením tlačidla UniBox pre ukončenie procedúry preskočením pomocou global skip condition a vrátenie na krok Scrap.

CTx OK

Potrebné definovať nitovací nástroj pre potvrdenie nitovania a ukončenie kroku

Projekcia zeleného status baru:

Pick2Light nastavený na +1 a Led status bar sa rozsvieti na zeleno:

Akcia vykoná akceptovanie nitovania na nástroji:

Podmienka ukončenia kroku čaká na reset signálu nitovania z nástroja:

a procedúra pokračuje na ďalší krok.

Kontrola pozicie

Potrebné definovať nitovací nástroj pre potvrdenie nitovania a ukončenie kroku

Totožný krok s krokom Pozícia x. Pri trhacích nitoch je odlišná trieda vyhodnotenia správnosti označená ako DONE.

Zmeny sú potrebné v týchto častiach:

Projekcia:

Podmienky ukončenia:

Projekcia:

Finished stop CTx

Potrebné definovať detekciu objektu a zastavenie nástroja nitovacieho CT

Projekcia zobrazuje:

Prebiehajúca detekcia objektu:

Pick2Light zariadenie LED nastavené na +1 rozsvieti Led status bar na zeleno:

Akcia zastaví nitovacie nástroje:

Krok sa ukončí v prípade, že sa dielec nenájde detekciou. Negovaný výsledok detekcie:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.