Skip to main content
Skip table of contents

Mechanické vyhotovenie zariadenia

Konštrukcia zariadenia

Zariadenie je postavené na základe konštrukčných AL- profilov výrobcu ITEM. Výkres, rozmery a popis sú na obrázkových prílohách v kapitole „Príloha“.

Nastavenie výšky pracovných stolov

Z dôvodu dodržania kritérií ergonómie, resp. vhodnejších pracovných podmienok, bol naprojektovaný na oboch pracoviskách nezávisle, elektronický systém nastavenia výšky pracovného stola - elevátor. Systém je napájaný na oboch pracoviskách z rozbočovacej lišty (XC1, XC2 - viď elektrická schéma v kapitole „Príloha“). Skladá sa z riadiacej jednotky, ovládacieho panela, mechanizmu nastavenia výšky (štyri výsuvné hlavné nohy) a kabeláže. Z hľadiska bezpečnosti sú nainštalované zospodu konštrukcie štyri poistné výškové dorazy, ktoré zabraňujú nebezpečnému zníženiu stola, t.j. aby sa predišlo úrazom privretia končatín pod PC skrinkami (20QP6, 20QP7), aby nevzniklo poškodenie na PC skrinkách (20QP6, 20QP7), kábloch, atď.. Maximálna efektívna nosnosť zostavy štyroch výsuvných nôh je dokopy 400 kg, z toho maximálna váha bremena položeného na pracovnom stole (rovnomerne rozloženého na ploche) nesmie presiahnuť váhu 200 kg. Dbajte, aby sa neprekračovala táto max. váha bremena!

Dôležité: pracovné stoly vždy musia stáť na podlahe v kontakte s výškovo nastaviteľnými hlavnými nohami! V žiadnom prípade sa pracoviská nesmú používať (alebo vykonávať údržbu na pracovisku) v kontakte na podlahe s poistnými výškovými dorazmi!

1. Riadiaca jednotka

2. Ovládací panel

3. Mechanizmus nastavenia výšky

4. Poistné výškové dorazy

5. Poistné výškové dorazy – poistná výška

6. PC skrinka 20QP6

Riadiaca jednotka je umiestnená zospodu pracovnej dosky, ovládací panel je pod pravým okrajom pracovnej dosky. Ovládací panel umožňuje podržaním šípkových tlačidiel dole/hore okamžitú zmenu výšky pracovného stola. Ďalej umožňuje uloženie troch rôznych výšok, ktoré sa uložia do pamäte riadiacej jednotky a dajú sa podľa potreby vyvolať stlačením tlačidla (1, 2, 3).

Manipulácia so zariadením – el. prepoj medzi pracoviskami

Pred samotnou manipuláciou (platí pre premiestnenie zariadenia, neplatí pre nastavenie výšky stolov) s oboma pracoviskami je nutné vypnúť HL. vypínač do polohy „0“ a zabezpečiť ho proti opätovnému zapnutiu. Odpojiť prívodný napájací kábel „20W11“ (viď: Elektrická schéma v kapitole „Prílohy)“ ďalej je dovolené odpojiť prepojovacie elektrické káble (komplet zväzok v čiernej bužírke) na strane „Pracovisko 2“ podľa postupu uvedeného nižšie. Odpojenie káblov dajte vykonať len odborne spôsobilému elektrikárovi!

Prepoj zahŕňa nasledovné prepojenia:

  • napájací kábel pre 2. pracovisko (20W8 s konektorom C19/C20, viď Schéma zapojenia v kapitole Prílohy)

  • komunikačný ethernet kábel (komunikácia medzi PC1 a PC2)

  • komunikačný MODBUS „Daisy chain“ kábel systému RIVIT (kábel medzi modulmi CT3 – CT4)

  • uzemňovací kábel – PE (k uzemňovaciemu bodu 2. pracoviska 20-F32)

Prepoj medzi pracoviskami 1 a 2

Postup odpojenia zväzku

1. Otvorenie káblových žľabov

2. Odpojenie napájacieho kábla 20W8

3. Odpojenie ethernet kábla z CON21

4. Odpojenie RIVIT kábla (CT3 – CT4)

5. Odpojenie uzemňovacieho kábla

6. Zabezpečenie odpojeného zväzku

Ak je manipulácia ukončená a zariadenie je na mieste, je nutné prepoj zapojiť späť do pôvodného stavu. Zapojenie smie vykonať len odborne spôsobilý elektrikár! Použije sa opačný postup z bodu 6. do bodu 1.. Po zapojení je nutné odskúšať funkciu pracoviska a to zapojením prívodného napájacieho kábla „20W11“ do siete a zapnutím Hl. vypínača do polohy „1“. Ak je prepoj zapojený správne, obe pracoviská po zapnutí fungujú v normálnom stave.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.