Skip to main content
Skip table of contents

Bezpečnostné predpisy

Všetky osoby v prevádzke užívateľa Neuman Aluminium Components, ktoré sa zaoberajú zariadením SmartVision A22027 či s prepravou, inštalovaním na mieste u prevádzkovateľa, obsluhou, údržbou a / alebo opravou, musia kompletne prečítať tento návod na obsluhu, ako aj bezpečnostné predpisy a porozumieť im.

Okrem toho musia byť rešpektované a dodržiavané bezpečnostné predpisy prevádzky, t.j. vnútorné predpisy, ako aj aktuálne platné predpisy daného štátu, v ktorom je zariadenie prevádzkované.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok ohrozenie zdravia a života prevádzkovateľa, obsluhy alebo tretej osoby poškodenie zariadenia a iných materiálnych hodnôt prevádzkovateľa negatívne ovplyvnenie efektívnej práce na zariadení.

Všeobecné pokyny

Poučený personál:
Osoba, ktorú odborný pracovník poučil o úlohách, ktoré sa na ňu prenášajú, ako aj o možných nebezpečenstvách pri neodbornom počínaní a v prípade potreby ju zaučil a informoval o potrebných ochranných zariadeniach a ochranných opatreniach.

Odborný personál:
Osoba, ktorá na základe svojho odborného vzdelania, svojich poznatkov a skúseností, ako aj znalosti príslušných noriem dokáže posúdiť práce, ktoré sa na ňu prenášajú a rozpoznať možné nebezpečenstvá.

Použitia v rozpore s určeným účelom

Použitia v rozpore s určeným účelom, ktoré môžu ohroziť používateľa, tretie osoby alebo zariadenie, sú pre všetky druhy prevádzky:

 • Použitie zariadenia a jeho elektrického vybavenia v rozpore s použitím na určený účel

 • Privádzanie konštrukčných dielov, ktorých tvar sa odlišuje od tvaru, pre ktorý je zariadenie určené

 • Zmena riadiaceho/ovládacieho softvéru bez predchádzajúceho dohovoru s dodávateľom

 • Zmeny na zariadení, ako aj prístavby a prestavby bez predchádzajúceho dohovoru s dodávateľom

 • Prevádzkovanie zariadenia v rozpore s ustanoveniami návodu na obsluhu ohľadom bezpečnostných pokynov, inštalácie, prevádzky, preventívnej a operatívnej údržby, prestavby a porúch

 • Premostenie alebo odstavenie z prevádzky bezpečnostných a ochranných opatrení zariadenia

 • Prevádzkovanie zariadenia pri očividných poruchách/s očividnými poruchami

 • Opravárenské, čistiace a údržbárske práce bez toho, aby sa zariadenie vyplo

Nebezpečenstvo poranenia nepovolenými zmenami

Existuje nebezpečenstvo spôsobené svojvoľnými zmenami na zariadení a použitím náhradných dielov cudzích výrobcov.
Používajte výlučne originálne náhradné diely od výrobcu. Bez súhlasu spoločnosti SmartVision s.r.o. nevykonávajte na zariadení žiadne zmeny, prístavby ani prestavby. To platí aj pre montáž na nosných častiach konštrukcie.

Nebezpečenstvo poranenia a porucha prevádzky neodborným použitím

Existuje nebezpečenstvo spôsobené použitím zariadenia v rozpore s určeným účelom.
Zariadenie používajte výlučne na určený účel.

Nároky zo záruky a ručenia za škodu na osobách a vecné škody sú vylúčené, ak sú zapríčinené jednou alebo viacerými z nasledujúcich príčin:

 • použitie zariadenia v rozpore s určeným účelom

 • neodborná montáž, neodborné uvedenie do prevádzky, neodborná obsluha alebo údržba zariadenia, prevádzkovanie zariadenia pri chybných bezpečnostných zariadeniach

 • nerešpektovanie pokynov v návode na obsluhu

 • svojvoľné konštrukčné zmeny zariadenia

 • nedostatočné opatrenia z hľadiska preventívnej a operatívnej údržby a opráv

 • prípady živelných pohrôm spôsobené cudzími telesami alebo vyššou mocou

Nebezpečenstvo ohrozenia života, nebezpečenstvo poranenia a zapríčinenie vecných škôd

Pri nerešpektovaní návodu na obsluhu a všetkých bezpečnostných pokynov, ktoré obsahuje, vznikajú nebezpečenstvá.
Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu a splňte požadované bezpečnostné podmienky.
Rešpektujte všeobecné bezpečnostné pokyny, ako aj špeciálne bezpečnostné pokyny uvedené v ostatných kapitolách.

Nebezpečenstvo poranenia nerešpektovaním bezpečnostných symbolov

Pri nerešpektovaní výstražných pokynov na zariadení a v prevádzkovom návode vznikajú nebezpečenstvá.
Rešpektujte výstražné pokyny.

Nebezpečenstvo ohrozenia života nedbanlivosťou

Napriek početným ochranným a bezpečnostným zariadeniam existujú nebezpečenstvá pri nedbanlivom zaobchádzaní so zariadením.
Na zariadení pracujte vždy veľmi starostlivo a opatrne. Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov vedie ku strate akýchkoľvek nárokov na náhradu škody.

Nasledujúce udalosti môžu zvýšiť potenciál ohrozenia zariadenia:

 • Zlyhanie dôležitých funkcií zariadenia

 • Zlyhanie predpísaných metód operatívnej údržby, preventívnej údržby

 • Ohrozenie osôb elektrickým, mechanickým pôsobením

Povinnosti prevádzkovateľa

Predpokladom pre bezpečné prevádzkovanie zariadenia je jeho bezpečný stav a bezpečné používanie. Preto je povinnosťou prevádzkovateľa zariadenia dbať na to, aby sa dodržali nasledujúce body:

 • Zabezpečte, aby zariadenie prevádzkoval výlučne vyškolený a autorizovaný personál!

 • Zaviažte personál obsluhy a údržby, aby vyskytujúce sa a rozpoznateľné nedostatky v bezpečnosti okamžite nahlásil svojmu nadriadenému!

 • Zakážte nebezpečné a bezpečnosť ohrozujúce pracovné postupy! V prípade potreby kontrolujte konanie personálu!

 • Dajte si podpisom potvrdiť, že personál porozumel návodu na obsluhu

 • Pravidelne kontrolujte úplnosť a čitateľnosť návodu na obsluhu!

 • Pre činnosti so zvýšeným rizikom poranenia predpíšte používanie primeraného ochranného odevu (ochranných rukavíc, ochranných okuliarov)!

 • Zabezpečte, aby sa jeden výtlačok úplného návodu na obsluhu nachádzal pri zariadení permanentne na dosah!

 • V súlade s rôznymi oblasťami zodpovednosti (prevádzka, údržba) presne stanovte kompetencie!

Nebezpečenstvo poranenia neprimeraným stavom zariadenia

Na zariadení vznikajú nebezpečenstvá pri poruchách alebo chybných funkciách bezpečnostných zariadení počas prevádzky.
Jedenkrát za zmenu skontrolujte stav bezpečnostných zariadení, či vyhovujú predpisom, stav zásobovacích vedení a celkový stav zariadenia.
Zariadenie nezapínajte a zabezpečte proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.
Zariadenie zapnite až vtedy, keď sa obnoví jeho riadny stav a odstránia poškodenia alebo chyby.

DÔLEŽITÉ
Pri výskyte jedného z vyššie uvedených bodov okamžite informujte svojho nadriadeného.

Nebezpečenstvo poranenia pri používaní zariadenia neoprávnenou a osobou

Vzniká nebezpečenstvo poranenia, pokiaľ neoprávnená a nepoučená osoba obsluhuje zariadenie.

Nebezpečenstvo poranenia nedostatočnou kvalifikáciou personálu

Nedostatočná kvalifikácia personálu môže viesť k ohrozeniu osôb a riadnej prevádzky. Zariadenie dovoľte obsluhovať výlučne personálu poučenému spoločnosťou SmartVision s.r.o. Prevádzkovateľ musí presne upraviť oblasť zodpovednosti, kompetencie a dohľad nad personálom.
Personál pre vyššie uvedené oblasti kompetencií musí vykazovať príslušnú kvalifikáciu pre tieto práce (školenie, inštruktáž). Toto môže v prípade potreby vykonať výrobca z poverenia prevádzkovateľa. Pri nerešpektovaní zanikajú všetky nároky zo záruky.

Úlohy obslužného personálu/obsluhy zariadenia/- strojné zariadenia na pracovisku

Obsluha musí počas automatickej prevádzky vykonať nasledujúce činnosti, aby bol zabezpečený bezporuchový priebeh prevádzky:

 • kontrolovať každú hodinu monitor ovládacieho systému

 • identifikovať poruchy, v prípade potreby upovedomiť odborný personál

 • uviesť zariadenie do prevádzky po poruche alebo zmene inšpekčnej zostavy

Bezpečnostné pokyny - elektrika

Pripojenie k rozvodom elektrickej energie môže realizovať resp. elektrické poruchy môže opravovať výlučne autorizovaný odborný personál, inak môže dôjsť k ohrozeniu života! Okrem toho je potrebné rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné predpisy a bezpečnostné predpisy prevádzkovateľa.

Bezpečnostné pokyny – stlačený vzduch

Pripojenie k rozvodom stlačeného vzduchu môže realizovať resp. poruchy na rozvodoch stlačeného vzduchu môže opravovať výlučne autorizovaný odborný personál, inak môže dôjsť k ohrozeniu zdravia! Okrem toho je potrebné rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné predpisy a bezpečnostné predpisy prevádzkovateľa.

Všeobecné poznámky

Ochrana proti úrazom

Obslužný personál má byť hneď pri prijatí a potom minimálne raz za pol roka poučený o predpisoch pre ochranu proti úrazom, o odbornej obsluhe zariadenia, o prevádzkových pokynoch ohľadom možných zdravotných nebezpečí, o chovaní v prípade nebezpečia požiaru a o obsluhe hasiacich prístrojov.
Počas všetkých údržbárskych prác treba dodržiavať predpisy na ochranu proti úrazom. Pre Nemecko platia VBG-predpisy. Prístupy k núdzovým vypínačom, ako aj únikové cesty treba bezpodmienečne udržiavať voľné. Všetky priechodné dvere miesta postavenia, príp. zariadenia treba evidovať ako únikové cesty a nesmú sa zablokovať prístrojmi, nádržami alebo podobnými predmetmi. Špeciálne nebezpečné miesta sa musia dostatočne vyznačiť.

Elektrické práce, ako aj konštrukčné práce smie vykonávať len vyškolený odborný personál.

Ochrana proti úrazom pri prácach na elektro prístrojoch

Pri zmenách a opravách na elektrických zariadeniach treba vždy vypnúť hlavným vypínačom napätie a hlavný vypínač uzamknúť. Ďalej treba zabezpečiť, aby nepovolaná osoba nemohla napätie znovu zapnúť.
Elektrické prístroje, elektrické rozvádzače nesmú slúžiť ako odkladacie miesta pre nástroje a pod. alebo ako vešiaky na šaty. Prísne zakázané je premosťovať ističe, hrozí úraz el. prúdom a zároveň by to mohlo viesť k požiarom. Vždy by malo byť v zásobe dostatočné množstvo ističov.
Zmeny na nadprúdových spúšťačoch smie vykonávať len odborný personál. V prípade, že sa viackrát za sebou aktivuje nadprúdový spúšťač, znamená to určite chybu v zariadení. V tomto prípade by mal byť o tom upovedomený odborný pracovník.

Postup pri úrazoch el. prúdom

Pri úraze el. prúdom, treba dbať na nasledovné :

 • Prerušiť prúd vypnutím, vytiahnutím zástrčky alebo vybratím poistiek. Pokiaľ prúd nemôže byť okamžite prerušený, mal by sa postihnutý preložiť pomocou nevodiaceho predmetu (drevená doska) od dielov pod napätím alebo ho na kusoch odevu odtiahnuť

 • Pomocník sa nikdy nesmie púšťať do elektricky vodivých materiálov.

 • Nedotýkať sa súbežne samotného postihnutého a kovových dielov alebo vodivej podlahy (kamenná podlaha)

 • Pri zastavení dýchania treba okamžite (nevyzliekať najskôr) vykonať oživovanie na mieste. Vzhľadom na nutnosť okamžitého dýchania nečakať na dýchacie prístroje, ale okamžite začať s umelým dýchaním. Prvé minúty sú obzvlášť dôležité

 • Aj najmenší úraz elektrickým prúdom musí byť braný vážne. Aj keď sa často zranenému po krátkej dobe zdanlivo vedie dobre, musí sa napriek tomu podrobiť lekárskemu ošetreniu. Vzhľadom na spálené bunky tela sa tvoria jedovaté látky, ktoré by mohli viesť k ťažkým poškodeniam pečene. Preto treba podľa možností vypiť veľa vody alebo mlieka

Práca s elektrikou

 Pracovať na častiach el. zariadenia bez napätia môžu pracovníci poučení, alebo pracovníci s vyššou kvalifikáciou. Na častiach el. zariadenia pod napätím môžu pracovať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou elektrotechnika podľa STN 343100 a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009Z.z. Pred otvorením elektrickej skrine/rozvádzača musí byť vypnutý hlavný vypínač a napájací/prívodný kábel zariadenia odpojený od napájania.

Pripojenie na sieť

Pripojenie môže vykonať len pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 – 24, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009Z.z. Pred pripojením zariadenia k sieti najskôr prekontrolujte prevádzkové napätie a kmitočet siete, či súhlasí s napätím a kmitočtom udaným na štítku el. zariadenia, (umiestnenom na skrini el. výzbroje) technickej dokumentácie zariadenia. Zvláštnu pozornosť venujte ochrane neživých častí zariadenia pred nebezpečným dotykovým napätím, t.j. uzemnením a pospojovaním týchto častí zariadenia, pretože sa jedná o bezpečnosť obsluhy zariadenia v prevádzke.
Po pripojení musí byť zmeraná impedancia ochranných obvodov a zmeraný izolačný odpor. Namerané hodnoty a ostatné údaje musia byť zaznačené do správy o výstupnej odbornej prehliadke a odbornej skúške.
Až po dôkladnej kontrole el. prívodu, kontrole sieťového napätia, kontrole funkcie nulového a ochranného vodiča zapnite hlavný vypínač stroja a zariadenia. Pred spustením zariadenia do prevádzky skontrolujte jeho prevádzky schopný stav.

UPOZORNENIE:
Aj pri vypnutom hlavnom vypínači je na jeho vstupných svorkách prítomné sieťové napätie.  V prípade prác na rozvádzači pod napätím, môže pracovať týmto spôsobom len osoba s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V inom prípade je nutné vypnúť prívod.

Ochranný vodič, uzemňovacie káble, kryty a izolácie sa nesmú dávať dole násilím. Pred zapnutím hlavného vypínača sa musia opäť odborným spôsobom nainštalovať. Okrem tohto je nevyhnutné dbať a dodržiavať všetky ostatné dôležité bezpečnostné predpisy.
Zadať / zmeniť údaje len v prípade potreby smie tento úkon previesť príslušná poučená a autorizovaná osoba. Predpisy o obsluhe a programovaní sa musia prísne dodržiavať. Zadanie a zmena údajov je zakázaná pre cudzie a neoprávnené osoby.

Zostatkové riziká, ostatné ohrozenia

Obvody ktoré po vypnutí hl. vypínača zostávajú pod napätím:

 • Prívodné svorky hl. vypínaču 20Q1 sú označené piktogramom elektrického zariadenia s popisom, ktorý upozorňuje na stav pri vypnutom hl. vypínači

 • Ochrana pred dotykom živých častí uvedených prístrojov je prevedená krytím – min. IP 20

Nebezpečenstvo ohrozenia života nebezpečným elektrickým napätím

Keď sa stroj vypne, vo vodičoch, zariadeniach a prístrojoch zostane elektrická zvyšková energia. Práce na elektrických zariadeniach dajte vykonať len kvalifikovaným elektrikárom.
Vypnite hlavný vypínač. Zariadenie odpojte od sieťového napätia. Vypínač zabezpečte zámkom proti nepovolanému zapnutiu. Kľúče uschovávajte na bezpečnom mieste.
Ak je pomocou nástrojov prístup k živým častiam, zariadenie odpojte od elektrickej siete.
Skriňový rozvádzač 20QP1 udržujte vždy uzavretý. Prístup smie mať len autorizovaný personál.
Pravidelne kontrolujte elektrické vybavenie zariadenia.
Ak sa zistí poškodenie na elektrickom vybavení zariadenia vymeňte poškodený kus za originálny nový.
V rámci opravárenských a údržbárskych prác pravidelne kontrolujte všetky pohyblivé káble, či nie sú poškodené. Uvoľnené spoje pritiahnuť.

Preventívna a operatívna údržba

Nebezpečenstvo poranenia nerešpektovaním bezpečnostných pokynov

Vznikajú nebezpečenstvá nesprávnou manipuláciou so stlačeným vzduchom. Je zakázané ofukovať časti tela, odevu a citlivé elektronické a optické zariadenia stlačeným vzduchom (ako kamery, projektory, atď.). Pri prácach na rozvodoch stlačeného vzduchu odpojte prívod, a zvyškový uzavretý tlak odpustite z rozvodov systému.
Vo vedeniach, zariadeniach a prístrojoch zariadenia zostáva elektrická zvyšková energia. Bez dostatočnej kvalifikácie nevykonávajte žiadne činnosti na zariadení. Vykonaním prác na elektrických skriňových rozvádzačoch a v nich poverte len kvalifikovaných elektrikárov.
Vykonaním údržbárskych prác (preventívnej a operatívnej údržby) poverte len príslušný poučený personál. Vypnite hlavný vypínač. Zariadenie odpojte od prívodu stlačeného vzduchu a od elektrickej siete. Vypínač zabezpečte zámkom proti nepovolanému spusteniu. Kľúče uschovajte na bezpečnom mieste. S údržbou začnite až vtedy, keď riziko poranenia nehrozí. Po ukončení preventívnej a operatívnej údržby vizuálne skontrolujte všetky časti zariadenia. Je zakázané prikrývať elektrické zariadenia, vzniká riziko požiaru z prehriatia.

Rozmiestnenie bezpečnostných prvkov na pracovisku

Elektrický rozvádzač + Hlavný vypínač od elektrickej energie

NN – elektrický rozvádzač 20QP1 zásobuje elektrickou energiou celé zariadenie (Pracovisko 1, Pracovisko 2) a je uchytený z bočnej pravej strany o hliníkovú konštrukciu Pracoviska 1.
Na elektrickom rozvádzači je umiestnený Hlavný vypínač od elektrickej energie. Hlavný vypínač je uzamykací vo vypnutej polohe.

Pri všetkých údržbárskych prácach treba dodržiavať platné predpisy pre ochranu proti úrazom.
Prístupy k Hlavným vypínačom a únikové cesty treba udržiavať voľné. Elektrické práce smie vykonávať len vyškolený a odborný personál.
Obzvlášť nebezpečné body sa musia dostatočne označiť štítkami.
V núdzovej situácii vypnite Hlavný vypínač do polohy 0, zariadenie sa vtedy odpojí od elektrickej energie. Zariadenie sa vypne. Opätovné zapnutie zariadenia zapnutím Hlavného vypínača do polohy 1 je možné, len ak porucha a nebezpečenstvo pominulo.

 V elektrickom rozvádzači sa nachádzajú elektrické prvky pod napätím i pri vypnutom Hlavnom vypínači zariadenia. Tieto miesta sú označené symbolmi:

Kontrola bezpečnostných prvkov a funkcií inštalovaných zariadení

Činnosť, ktorú je potrebné vykonať

Časový interval

Nebezpečenstvo - symbolický znak

Čistenie pracoviska

denne

Štítky pokynov a upozornení kontrolovať a v prípade potreby obnoviť

ročne

Elektrika

Skontrolovať káble na oder, prelom a poškodenia a v prípade potreby dať servisovať/vymeniť odborníkom

pred každou smenou, po každej oprave a zásahu v napájacích a ovládacích obvodoch zariadenia

Skontrolovať elektrické a elektronické zariadenia na funkčnosť a v prípade potreby dať servisovať/vymeniť odborníkom

pred každou smenou, po každej oprave a zásahu v napájacích a ovládacích obvodoch zariadenia

Stlačený vzduch 

Skontrolovať vzduchové hadičky na oder, prelom, poškodenia, netesnosti a v prípade potreby dať servisovať/vymeniť odborníkom

pred každou smenou, po každej oprave a zásahu v rozvodoch stlačeného vzduchu zariadenia

Skontrolovať pneumatické zariadenia (armatúry) na funkčnosť a v prípade potreby dať servisovať/vymeniť odborníkom

pred každou smenou, po každej oprave a zásahu v rozvodoch stlačeného vzduchu zariadenia

Bezpečnostné prvky

skontrolovať na funkčnosť a v prípade potreby dať nechať vymeniť odborníkom hlavný vypínač elektrickej energie,  strojné zariadenia

pred každou smenou, po každej oprave a zásahu v ovládacích obvodoch zariadenia

Prvky k oznamom a svetelné prvky skontrolovať na funkčnosť

týždenne

Vykonať celkovú vizuálnu kontrolu na poškodenia

pred každou smenou

Kontrola ochrany neživých častí zariadenia pred nebezpečných dotykovým napätím. t.j. uzemnenie  a pospojovanie.

týždenne

Obsluha zariadenia

Obsluha musí byť zdravotne a duševne spôsobilá vykonávať obsluhu tohto zariadenia. Obsluha musí byť preukázateľne zaškolená a poučená pre obsluhu zariadenia v zmysle legislatívy krajiny v mieste inštalácie zariadenia.  Poučený pracovník, je pracovník bez elektrotechnického vzdelania, ktorý v rámci svojej činnosti prichádza do styku s elektrickým zariadením, na ktorom pracuje alebo ho obsluhuje, a ktorý bol preukázateľne poučený v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu zariadenia a zacvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Obsluha musí byť preukázateľne zaškolená na obsluhu tohto zariadenia (dodávateľom, resp. prevádzkovateľom). Obsluha musí byť preukázateľne poučená o možných nebezpečiach vznikajúcich pri obsluhe zariadenia a používaní ochranných a pracovných prostriedkov súvisiacich s obsluhou zariadenia.

Požiadavky na ochranu pracovníkov obsluhy:

Ochrana očí pred laserovým žiarením – je zakázané pozerať priamo do projektorov Render4 Wide (50B4, 50B5, 51B4, 51B5) pri zapnutom stave. V princípe projektory Render4 Wide sú kategórie rizikovej skupiny 2 podľa normy IEC 62471-5, čiže bezpečné použitie vo všetkých podmienkach okrem priameho pozerania do svetelného zdroja pre akúkoľvek dĺžku času. V prípade i len kratšej expozície z nebezpečnej zóny (nebezpečná zóna je definovaná nebezpečnou vzdialenosťou od šošovky v kolmom smere <1 m), hrozí riziko poškodenia zraku. Nebezpečná zóna projektora je kategorizovaná do rizikovej skupiny 3.

Použitie ochranných pomôcok, tzn. rešpektovať nariadenia BOZP, s ktorými má prevádzkovateľ oboznámiť pracovníkov obsluhy a tieto sú platné v danej pracovnej zóne prevádzkovateľa, či sa už jedná o ochranu nôh, ochranu tela.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.